“Regulamin Świadczenia Usług”
Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022r.

§1
Definicje
Niniejszy regulamin wprowadza następujące definicje:
REGULAMIN – czyli niniejszy zbiór zapisów regulujących wszelkie kwestie dotyczące świadczenia usług projektowych, doradczych przez FBTHLON Franciszek Thlon, ul. Prudnicka 27, 48-210 Biała NIP: 6472483397
USŁUGI PROJEKTOWE – to działania związane z zaplanowaniem i realizacją działań projektowych dotyczących branży budowlanej.
USŁUGI DORADCZE – to cały ogół działań związanych z działaniami konsultingowymi, doradczymi, wsparciem pracowników i personelu Zleceniodawcy w obszarze dotyczącym branży budowlanej
ZLECENIOBIORCA – FB THLON Franciszek Thlon, ul. Prudnicka 27, 48-210 Biała NIP: 6472483397
ZLECENIODAWCA – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
STRONY – o Stronach w niniejszej umowie mowa wówczas, gdy chodzi jednocześnie o Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
UMOWA – porozumienie zawarte pomiędzy Stronami, tj. Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług Projektowych, Doradczych, warunki zawierania umów, a także ogólne procedury postępowania reklamacyjnego, które mogą mieć miejsce pomiędzy Stronami.
2. Regulamin stanowi wzorzec umowny. Strony w przypadku konieczności zawarcia umowy odmiennej (w całości lub części) niż postanowienia Regulaminu mogą taką umowę kształtować indywidualnie. Ustalenia zawarte pomiędzy Stronami i potwierdzone w formie elektronicznej lub zwykłej pisemnej mają pierwszeństwo przed sprzecznymi z tymi ustaleniami postanowieniami Regulaminu.
3. Zleceniobiorcą ww. Usług, a także wszelkich innych, które zostaną ustalone pomiędzy Stronami jest FB THLON Franciszek Thlon, ul. Prudnicka 27, 48-210 Biała NIP: 6472483397
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Zleceniobiorca. Podanie ich przez Zleceniodawcę jest całkowicie dobrowolne, a Zleceniodawcy przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§3
Warunki współpracy pomiędzy Stronami
1. Zamawiając usługę projektową Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielania niezwłocznie odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy warunkujące ciągłość prac realizowanego Przedmiotu Umowy. Opóźnienia w uzyskiwaniu odpowiedzi od Zleceniodawcy przedłużają terminy umowne o czas odpowiadający wydłużeniu realizacji danego etapu przedmiotu umowy spowodowanego przez opóźnienie w odpowiedzi.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy wykonanie dalszych czynności umownych warunkowane będzie uzyskaniem opinii, uzgodnień bądź zajęciem stanowiska przez osoby trzecie w szczególności organy administracji rządowej, samorządowej, zarządcę drogi, dostawcę mediów, itp. bieg terminów umownych ulega zawieszeniu na czas oczekiwania na wiążące stanowisko odpowiedniego podmiotu.
4. Niedochowanie terminów umownych przez Zleceniobiorcę z przyczyn przez niego niezawinionych nie stanowi nienależytego wykonania zobowiązania.
5. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania prac będących przedmiotem umowy jeżeli:
– Zleceniodawca zmieni w sposób istotny przedmiot umowy, lub opóźni dostarczenie danych, bądź zmieni dane, na podstawie których wykonywane są prace objęte umową,
– zostaną w trakcie trwania umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające, albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie.
6. Po wykonaniu Usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty ustalonej pomiędzy Stronami ceny z tytułu wykonania Usługi wraz z ewentualnymi opłatami dodatkowymi, która mogą wystąpić w trakcie wykonywania Usługi, i które w formie pisemnej lub korespondencji e-mailowej zostaną wcześniej przedstawione Zleceniodawcy, zgodnie z wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturą VAT.
7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie każdorazowo ustalone przez Strony i potwierdzone w korespondencji email.
8. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wykonania prac będących przedmiotem umowy jeżeli:
– Zleceniodawca zmieni w sposób istotny przedmiot umowy, bądź zmieni dane na podstawie których wykonywane są prace objęte umową;
– zostaną w trakcie trwania umowy zmienione warunki projektowania przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające, albo nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w budownictwie.
9. Przekazanie przedmiotu umowy może nastąpić w całości lub w etapach. Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy co do zasady będzie siedziba Zleceniobiorcy.
10. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na wykorzystywany w komunikacji pomiędzy Stronami adres e-mail Zleceniodawcy.
11. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej:
– Za zwłokę w uregulowaniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia Zleceniobiorcy należą się ustawowe odsetki.
– Za odstąpienie Zleceniodawcy od umowy, z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, oprócz wynagrodzenia należnego za prace już wykonane i tę część przedmiotu umowy na etapie której odstąpienie nastąpiło.

12. Zamawiając usługę Zleceniodawca przyjmuje ofertę Zleceniobiorcy i w pełni akceptuje zasady i warunki współpracy.
13. W zależności od charakteru przygotowywanych działań, Zleceniobiorca przeprowadzi je sam bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych podwykonawców, za których działania i zaniechania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

§4
Reklamacja Usługi
1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy, jeżeli Przedmiot Umowy ma wady.
Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, wynikają z Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy lub jego część zawiera wady, Zleceniodawcy
przysługuje:
– Żądanie nieodpłatnego usunięcia wad, w najkrótszym możliwym terminie, uzgodnionym pomiędzy Stronami, jednak nie krótszym niż 5 dni. W wypadku, gdy żądanie dotyczy wady, której
usunięcie wymaga od Zleceniobiorcy znacznego nakładu czasu lub środków, Zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę, uzasadniając konieczność wydłużenia terminu usunięcia wady.
W przypadku, gdy wady Przedmiotu Umowy lub jego części spowodują, iż Zleceniodawca poniesie koszty robót dodatkowych, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, do wysokości sumy gwarancyjnej posiadanej polisy ubezpieczeniowej.
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Zleceniobiorcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: biuro@fbthlon.pl
3. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Zleceniobiorca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu do którego można składać reklamację lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
§5
Prawa Autorskie
1. W wyniku zawarcia i wykonywania Umowy nie dochodzi do przeniesienia na Zleceniodawcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do projektu lub innych efektów świadczenia usług projektowych. Zapłata Wynagrodzenia uprawnia Zleceniobiorcę wyłącznie do jednokrotnej realizacji projektu (licencja odpłatna niewyłączna, ograniczona co do liczby wykorzystań, bez prawa sublicencji).
2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych wymaga zawarcia odrębnej umowy lub wskazania w korespondencji pomiędzy Stronami iż cena usługi zawiera również przeniesienie praw autorskich majątkowych.
3. Każdorazowo przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje wyłącznie po otrzymaniu całości zapłaty za wykonanie usługi zgodnie z wystawionymi przez Zleceniobiorcę fakturami VAT.
4. Zleceniobiorca ma prawo do wykorzystywania Projektów oraz innych efektów świadczenia Usług projektowych na rzecz Klienta, w dowolnych celach, w tym marketingowych, sprzedażowych i reklamowych, w szczególności na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych i portfolio prowadzonych zarówno online jak i w formie tradycyjnej.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://fbthlon.pl/i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Wszelkie spory wynikłe między Zleceniobiorcą, a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień́ niniejszego Regulaminu strony zobowiązują̨ się̨ rozstrzygnąć́ w drodze partnerskich negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą̨ przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Stronami jest prawo polskie.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.